onsdag 7 september 2011

Wigforssakademin våren 2012

Välkommen att söka till vårens upplaga av distansutbildningen Wigforssakademin. Kurstiden pågår mellan 16 januari och 16 juni 2012 och består av tre helgträffar, 3–5 februari, 16–18 mars och 4–6 maj ochvänder sig till dig som på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar och vilka redskap som finns för att påverka samhällsutvecklingen. På ett övergripande plan syftar Wigforssakademin till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

Under kursen ges du en grundläggande orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi, idéhistoria, genusvetenskap och historia. Dessa vetenskapers centrala teorier och begrepp används under kursen för att ge färdigheter i att förstå och analysera de utmaningar som vårt samhälle i dag står inför. Samtidigt kommer vi att diskutera samhällsutvecklingen i förhållande till arbetarrörelsens idéarv. Genom skrivuppgifter ges du möjlighet att öka dina färdigheter i att skriva samhällsanalyser och politiska förändringsförslag utifrån forskningens metoder och perspektiv. Föreläsarna är i huvudsak forskare från universitet och högskolor.

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och studerar vid högskola eller universitet, är fackligt aktiv, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller bara allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte tidigare ha studerat på högskola eller universitet. Det viktiga är att du är beredd att lägga ned tid på att läsa kursens litteratur, delta på våra helgträffar och göra kursens skrivuppgifter.

Wigforssakademin är uppdelad i tre tematiska block som alla inkluderar en helgträff (fredag till söndag). De tre blocken handlar om kritisk samhällsanalys, arbetarrörelsens idéutveckling samt makt, politik och demokrati.

Kritisk samhällsanalys

Det första tematiska blocket introducerar en rad centrala samhällsvetenskapliga teorier om kapitalism, klass, kön, arbete, samhällsförändring, globalisering och städernas utveckling. Med fokus på sociala och ekonomiska strukturer samt hur dessa har utvecklats under historien diskuteras hur vi kan förstå dagens samhällsutveckling.

Arbetarrörelsens idéutveckling

Det andra tematiska blocket handlar om de idéströmningar som utmärkt den svenska och internationella arbetarrörelsen, från den första internationalen och fram till i dag. Vi kommer att belysa strömningar såsom olika former av marxism och feminism, mer specifikt socialdemokratiska idéströmningar samt liberalism och konservatism. Vi kommer även att uppmärksamma den svenska och europeiska arbetarrörelsens historiska debatter om reformism, socialisering, planhushållning, välfärdsstaten och klimatomställningen.

Makt, politik och demokrati

Det avslutande tematiska blocket utgår från frågorna "var finns makten?" och "hur påverkar vi vårt samhälle?", och tar sin utgångspunkt i teorier om politik, politiskt handlande och demokrati. Här kommer vi att diskutera hur politisk förändring kan uppnås, både på parlamentarisk väg och genom engagemang inom sociala rörelser eller fackligt arbete.


Kursen arrangeras av Viskadalens folkhögskola i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Arbetarrörelsens Tankesmedja, ABF och Tiden.

Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.

Sista anmälningsdag är 3 januari 2012. Ansökan för att delta på Wigforssakademin under våren 2012 kan göras från www.viskadalen.nu fr.o.m. september 2011.

Har du frågor eller funderingar kontakta Axel Lindersson på axel.lindersson[at]s-studenter.se eller tel.070-7300286.


torsdag 18 november 2010

Wigforssakademin vårterminen 2011

Välkommen att söka till vårens upplaga av Wigforss-akademin. Kursen består av tre helgträffar (4-6 februari, 15-17 april och 16-19 juni) och vänder sig till dig som på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förändra det.

Under kursen ges du en grundläggande orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Genom skrivuppgifter ges du möjlighet att öka dina färdigheter i att skriva samhällsanalyser och politiska förändringsförslag utifrån forskningens metoder och perspektiv. Föreläsarna är i huvudsak forskare från universitet och högskolor.

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och är student vid högskola eller universitet, är fackligt aktiv, förtroendevald eller bara allmänpolitiskt intresserad. På ett övergripande plan syftar Wigforssakademin till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

Sista anmälningsdag är 3 januari. Snart kommer du här att kunna finna en länk till anmälningssidan, samt mer detaljerad information om kursen.

Kursen arrangeras av Viskadalens folkhögskola (www.viskadalen.nu) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (www.s-studenter.se), Arbetarrörelsens Tankesmedja och ABF. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Kursen går också att kombinera med Viskadalens folkhöskolekurs "att skriva politiskt" som löper parallellt under våren. Läses båda kurserna berättigas du till heltidsstudiemedel.

onsdag 27 januari 2010

Föreläsare och ämnen första träffen

Första träffen av Wigforssakademin hålls fredagen den 5 till söndagen den 7 februari. Nedan följer de föreläsningar som hålls under träffen. Ett mer precist schema kommer att presenteras inom kort.

-Hur ska man förstå det moderna samhället?
Föreläsare: Klas Gustavsson, doktorand i sociologi, Lund
Innehåll: Modernitetsbegreppet; klassikerna (Marx, Weber, Durkheim) om arbetsdelning, kapital, rationalisering, social sammanhållning, etc.; nya klassiker (Foucault, Habermas) om makt, diskurs, etc.; postmodernism.

Ekonomisk utveckling
Föreläsare: Erik Bengtsson, doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Innehåll: ekonomisk-historiska perspektiv på ekonomisk utveckling i Sverige och internationellt

Social stratifiering
Föreläsare: Kerstin Alnebratt, föreståndare Nationella genussekretariatet, Göteborg
Innehåll: Klassiska och moderna teorier om social stratifiering (Marx, Weber, Bourdieu, E O Wright; m fl); klassiska och moderna teorier om kön; etnicitet.


Globalisering

Föreläsare: Magnus Wennerhag, doktor i sociologi
Innehåll: Teorier kring kulturell, social och ekonomisk globalisering


Att skriva akademisk text och rapporter

Föreläsare: Magnus Wennerhag
Innehåll: Inför rapportskrivande och andra uppgifter

Perspektiv på det urbana rummet
Föreläsare: Anders Lund-Hansen, biträdande professor, kulturgeografiska institutionen i Lund
Innehåll: Teorier om stadens roll och de förändringsprocesser som präglar dagens städer

Litteraturlista för Wigforssakademin

Litteratur för första blocket (21 januari till 21 februari)


Obligatorisk litteratur

Alex Callinicos, Samhällsteori: En historisk introduktion (Daidalos,
2000). Läs kapitel 1 (s 25–64), kapitel 4 (s 121–149), kapitel 6–7 (s
181–256), kapitel 10:2 (s 335–346), kapitel 11:3–4 (s 387–416).

Klas Gustavsson, Socialismens liv efter döden (Atlas, 2004), kapitel
1–3 (s 21–91).

Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och
omvandling under två sekel (SNS Förlag, 2007), inledning och kapitel
5–6 (totalt 170 s).

Rosemary Crompton, Class and stratification (Polity, 2008). Läs
kapitel 1-6 (s 1–116).

Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner (Atlas, 2004). Läs
kapitel 2–3 (s 35–109)

Kompendium: Innehåller bland annat Karl Marx och Friedrich Engels
Kommunistiska manifestet samt texter om kön och etnicitet. Kompendiet
kommer att skickas ut till deltagarna under vecka 4.

Antal sidor: 704


Frivillig litteratur:

• Fronesis nr 18, Staden (2005). Främst s 8–111 rekommenderas.

• Du kan även läsa ytterligare kapitel i de obligatoriska böckerna.
Crompton kapitel 7–8 samt Thörn kapitel 4 rekommenderas.

lördag 9 januari 2010

Ny sista ansökningsdag

Då vi inte har kunnat svara på alla frågor under julledigheten skjuter vi upp sista ansökningsdagen till fredagen den 15:e januari kl. 23.59

Har ni frågor - kontakta Daniel Gullstrand på daniel . gullstrand (snabel-a) s-studenter . se eller tel. 0707-300 286

tisdag 8 december 2009

Anmäl dig till Wigforssakademin

Wigforssakademin

Socialdemokratiska studentförbundet, Arbetarrörelsens Tankesmedja, SSU, ABF och Viskadalens folkhögskola bjuder in dig att delta i en distanskurs om arbetarrörelsens samhällsanalys, idéutveckling och arbetsformer.

Kursen vänder sig till dig som på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar och hur det är möjligt att på politisk väg förändra det. Under kursens gång kommer du att få en grundläggande orientering i centrala teorier inom universitetsämnen som sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan betrakta arbetarrörelsens idéutveckling och förda politik samt dagens politiska utmaningar.

Som ett led i utbildningen kommer deltagarna skriva recensioner, idépolitiska artiklar och forskarrapporter, i syfte att därigenom bli bekanta med hur forskningens metoder och perspektiv kan användas för att skriva välgrundade och välargumenterade samhällsanalyser och förändringsförslag. Under kursen kommer föreläsare från universitet och högskola att anlitas.

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och är student vid högskola eller universitet, är fackligt aktiv, förtroendevald eller bara är allmänpolitiskt intresserad.

Kursens kommer politiskt främst att utgå från den reformistiska vänsterns perspektiv, men även andra delar av den socialistiska idétraditionen samt liberalismens och konservatismens samhällssyn kommer att behandlas. På ett övergripande plan syftar kursen till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

Kursen är uppdelad i tre block som alla börjar med en helgkonferens. De tre blocken är:

Kritisk samhällsanalys
Blocket syftar till att diskutera synen på kapitalism, kollektiv och individ, marxism, feminism, makt över ägandet, framtid och historiesyner samt vision och verklighet. Vi diskuterar perspektiv och hur dessa har använts historiskt. Under blocket kommer vi också att analysera liberalismens och konservatismens samhällssyn.

Arbetarrörelsens idéutveckling
Under detta block går vi igenom de idéströmningar som finns och har funnits i den svenska och internationella arbetarrörelsen från den första internationalen och fram till idag. Vi kommer att göra djupdykningar i historiska avvägningar och debatter såsom de generella socialförsäkringssystemen, socialisering och planhushållning, reformism, funktionssocialism, feminismens framväxt inom vänstern och de framtidsfrågor vi möter såsom klimatomställningen.

Makt, beslut och demokrati
Det avslutande blocket är både praktiskt och statsvetenskapligt. Frågorna som ställs är ”var finns makten” och ”hur påverkar vi vårt samhälle”. Vi kommer att lära oss arbeta parlamentariskt, vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag samt bjuda in personer från de nya sociala rörelserna och från fackföreningsrörelsen.

Mellan blocken kommer kursen att vara en distanskurs där studierna sker i skriftlig form såsom paper, artiklar och undersökningar. Vi kommer att kunna erbjuda handledare från ett större antal akademiska discipliner från arbetarrörelsens forskarnätverk som hjälper dig att utveckla din analysförmåga och ditt skrivande. Kring detta kommer det också att ske opposition i seminarieform där du får kommentarer från handledare och andra kursdeltagare.

Tidsplan
Kursen löper under perioden 20 januari till 4 juni, träffar kommer att hållas 5-6 februari, 3-4 april och 22-23 maj (preliminära datum).

Anmälan:
Anmälan görs till daniel.gullstrand@s-studenter.se Bifoga ett kort beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Om du har får du gärna skicka med ett CV. Sista anmälningsdagen är 10 januari. Antalet platser är begränsat.

Följ arbetet med kursen:
Vi kommer löpande att lägga upp information kring arbetet med kursen på wigforssakademin.blogspot.com

Kostnad:
Kursen är gratis och berättigar till gymnasiestudiemedel (A2). Logi och mat ingår, men litteratur och i viss mån resor kommer deltagarna själva att få stå för. I och med att du kan ansöka om gymnasiestudiemedel påverkar inte detta det totala studiemedelsbelopp du kan få till högskolestudier.

Välkommen till Wigforssakademin

Nu kan vi äntligen stolt presentera den första omgången av Wigforssakademien - en distanskurs som syftar till att skapa en djup förståelse för den reformistiska socialismens idéhistoria, debatt och samhällsanalys. På den här bloggen kommer vi att presentera arbetet med kursen och lägga upp de föreläsare som kommer till de tre helgkonferenserna

Vi som arbetat med kursen är:

Daniel Gullstrand, S-studenter (sammankallande)
Kajsa Borgnäs, S-studenter
Magnus Wennerhag, arbetarrörelsens forskarnätverk
Somar Al-Naher, SSU
Ingvar Carlsson
Anne-Marie Lindgren, arbetarrörelsens tankesmedja
Johan Sjölander, ABF
Magnus Linder, Viskadalens folkhögskola
Ulf Bjereld